[center][b]
Tìm hiểu khái niệm thẩm định giá
Thẩm định giá l* một thu*t ngữ phổ biến trong nước v* trên khắp thế giới, th*m ch* những phạm trù liên quan đến tham dinh gia còn trở th*nh một ng*nh học, công việc quan trọng hiện nay. Tuy v*y, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ v* sâu về thẩm định giá.

Từ thẩm định giá

Thẩm định giá l* từ ghép, bao gồm 2 từ ghép lại với nhau: thẩm định + giá =thẩm định giá

Thẩm định nghĩa l* đi đến hiện trường có v*t/ t*i sản cần thẩm định để thẩm vấn, kiểm tra v* xác định hiện trạng t*i sản. Trong quá trình thực tế đó sẽ có cái nhìn khái quát về t*i sản cần thẩm định, tìm hiểu những thông tin về t*i sản đó. Còn đoán định = phán đoán có định lượng = phân t*ch những yếu tố trong tương lai tác động đến việc s* dụng t*i sản đó

G*a l* giá trị. Căn cứ quá trình thực địa thẩm định sẽ đưa ra được con số ch*nh xác về giá trị t*i sản đó.

Khái niệm thẩm định giá

Theo cách hiểu thông thường, thẩm định giá l* đánh giá, xác định giá trị của một đồ v*t, sản phẩm n*o đó. Tuy v*y, cách hiểu n*y còn thiếu chặt chẽ, trong phạm vi hẹp.

Trên thế giới, rất nhiều sách v* học giả đưa ra khái niệm về thẩm định giá:

Từ điển Oxford của Anh cho rằng: Tham dinh gia l* sự ước t*nh giá trị bằng tiền của một v*t, của một t*i sản; “l* sự ước t*nh giá trị hiện h*nh của t*i sản trong kinh doanh”.

Trong khi Fred Peter Marrone – GĐ Marketing của Úc lại nhấn mạnh đến việc: xác định giá trị t*i sản tại một thời điểm cụ thể. Vì v*y, mọi giá trị chỉ có ý nghĩa ngay tại thời điểm thẩm định.

Căn cứ điều 4, Lu*t G*a khái niệm: “Thẩm định giá l* việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại t*i sản theo quy định của Bộ lu*t dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đ*ch nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.”

Tham dinh gia v* những phạm trù liên quan đến thấm định giá rất rộng lớn v* cần thiết đối với mọi lĩnh vực: t*i sản, đất đai, doanh nghiêp…hiện nay.